Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

Prezentul document stabilește Termenii și Condițiile de Utilizare a website-ului https://honeyrun.ro/și a subdomeniilor sale.

Accesarea site-ului https://honeyrun.ro/ și a subdomeniilor sale implică acceptarea explicită a acestui document, ce reprezintă și contractul dintre părți.

Website-ul https://honeyrun.ro/ și subdomeniile sale sunt operate de SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL, J35/601/1993, cod fiscal 3485911, adresa de email:  honeyrun@honeywell.com

SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Conditiile, precum și conținutul website-ului, fără o notificare prealabilă. Vă recomandăm să reveniți periodic la această pagină, pentru a fi la curent cu modificările ulterioare.

Protecţia datelor personale și politica de confidențialitate

Prelucrăm datele personale pentru a organiza și promova în bune condiții evenimentul „ HoneyRun”.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt date de identificare: nume, prenume, vârstă, adresă de domiciliu sau reședință, adresă de email, număr de telefon.

Datele enumerate mai sus pot fi preluate în totalitate sau parțial, în funcție de formularul/ aplicația informatică/ site-ul prin care sunt solicitate. În situația în care datele au fost preluate parțial, ele pot fi completate ulterior, în funcție de necesități, prin informații preluate direct de la persoana vizată.

Datele enumerate mai sus sunt prelucrate în conformitate cu prevederile art.6 lit.a) și f) și art.9 al(2) lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal adoptat de Parlamentul U.E. sub nr. 679 la data de 26.04.2016, denumit în continuare GDPR.

Garantăm transparența privind datele prelucrate, operatorii implicați, tipurile de prelucrări efectuate, precum și a modalităților de exercitare a drepturilor, prin informarea corectă a tuturor persoanelor vizate prin aceste tipuri de prelucrări.

Cel mai adesea, datele și modurile de prelucrare a acestora, sunt limitate strict la cele necesare desfășurării evenimentului HoneyRun, organizat de SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL.

Pot exista însă situații în care, la anumite activități sponsorizate de terțe părți, participarea să fie condiționată de acceptarea anumitor prelucrări suplimentare, ca urmare a obligațiilor legale pe care ni se asumăm prin contractele de sponsorizare. În aceste situații, asigurăm transparența totală și informarea prealabilă a persoanelor vizate, astfel încât, participarea la astfel de activități să se facă în cunoștință de cauză.

Datele furnizate de persoanele vizate sunt prelucrate de regulă doar de SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL.

 În anumite situații, în conformitate cu prevederile Regulamentului European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal adoptat de Parlamentul UE cu nr. 679, la data de 27.04.2016, cu intrare în vigoare la data de 25.05.2018, precum și cu normele de drept intern, împuternicim să prelucreze datele personale preluate de la persoanele fizice vizate și sponsori sau colaboratori care sprijină activitățile de organizare, marketing și promovare a evenimentului.

Vă aducem la cunoștință că aveți (și implicit, vă puteți exercita oricând) următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care sunt preluate datele cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect, persoana fizică vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este cazul), datele solicitate sau obținute/deținute indirect, scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 
  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal au dreptul de a obține din partea SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile enumerate la pct. 9 a.
  • Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține de la SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care le privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații sau documente suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL ștergerea / distrugerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR și dacă nu există obligații legale ale SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL care prevalează acestui drept.
  • Dreptul de restricționare a prelucrării.Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL restricționarea prelucrării datelor personale în cazurile descrise la art.18 din GDPR.
  • Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de către SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL, au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.
  • Dreptul la portabilitatea datelor.Atunci când datele personale au fost furnizate de o persoană fizică într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a le solicita de la SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL pentru a le transmite altui operator, fără obstacole din partea SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL.
  • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Acest drept va avea ca efect ștergerea/distrugerea oricăror date pe care le deținem, dacă nu există norme legale care determină pentru SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL obligații ce prevalează asupra acestui drept. În această situație, prelucrarea datelor aflate în această situație va fi suspendată, urmând ca datele să fie șterse/distruse imediat după expirarea termenelor de prescripție a obligațiilor legale care au împiedicat ștergerea/distrugerea datelor.
  • Dreptul de a depune o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL consideră că i-au fost încălcate drepturile sale. 

Fără a va afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil în scopul soluționării oricărei situații pe cale amiabilă.

Contact Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Tel. +40.318.059.211; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro ; www.dataprotection.ro 

Exonerarea de Răspundere. Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.

SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Link-uri pe site-urile unei terţe părţi. Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori.

SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri. 

Utilizare cookie-uri. Pentru mai multe informații cu privire la fișierele cookies pe care le utilizăm, vă rugăm să citiți pe https://honeyrun.ro/  politica de cookies.

Dreptul de proprietate intelectuală. Conținutul site-ului (ce include, dar nu se limitează la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe website) este proprietatea exclusivă a SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Drepturile de autor pentru siglele și sloganele partenerilor noștri le aparțin acestora și sunt reproduse cu acceptul lor.

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL.

Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare. SC HONEYWELL LIFE SAFETY ROMANIA SRL poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţa Condiţiile de Utilizare actualizate.

Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie. Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.